සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්

130th කැන්ටන් ෆෙයාර්

සැප්තැම්බර් 02,2021 297

ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 19 දක්වා, ෂෙජියැං ටයිටන් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම. 130 වන කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වේ.

අපි වෘත්තීයමය උද්‍යාන යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තශාලාවක් වන අතර පෙට්‍රල් සහ බැටරි පරාසය ඇත.

ඔක්තෝබර් 15,2021-ඔක්තෝබර් 19,2021      

කුටිය අංක: ශාලාව 6.1, එෆ් 19-20 සහ ජී 22-23

මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනය:www.cantonfair.org.cn