සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>දම්වැල දුටුවේය

ගෑස් බල 2 පහර, 3.0 Hp දැව 58cc 52cc 45cc Chainsaw TT-CS6150/5800/5200/4500

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය