എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ജല പമ്പ്

50.8 സിസി വാട്ടർ പമ്പ് പവർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ പമ്പ് 1.5 ഇഞ്ച് എക്‌സ്‌ടി-ഡബ്ല്യുപി 508-15 ബി

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്