എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ജല പമ്പ്

1 ഇഞ്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂളുകൾ ടോപ്പ് സിഇ വാട്ടർ പമ്പ് 43 സിസി ടിടി-ഡബ്ല്യുപി 415-10 എ

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്