എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>പുല്ലു വെട്ടാനുള്ള യന്ത്രം

നാല് സ്ട്രോക്ക് ഗ്യാസോലിൻ ലോൺ മോവർ വിത്ത് ഹാൻഡ് പുഷ് ടിടി-എൽഎംഎൽ 118 പി / 120 പി

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്