എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ബ്രഷ് കട്ടർ

മെറ്റൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ്കട്ടർ ഗ്യാസോലിൻ ഗ്രാസ് ട്രിമ്മർ TT-BC520-2 / 415-2 [B]

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്