എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ബ്രഷ് കട്ടർ

സിഇ, ജിഎസ്, ഇയു 52 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടിടി-ബിസി 3.0/2/620 (520 എ) ഉള്ള ബ്രഷ് കട്ടർ 430 സിസി 4401 എച്ച്പി

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്