ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទាញយកដែលបានណែនាំ

គំរូផលិតផល

លេខ ឈ្មោះទិន្នន័យ បរិមាណទាញយក ពេលវេលាផ្ទុកឡើង ប្រតិបត្ដិការ
1 វិ​ញ្ញា​បន​ប័ត្រ 11 ៥១០​ ៩៨៦​ ៦៨៨០
2 វិ​ញ្ញា​បន​ប័ត្រ 11 ៥១០​ ៩៨៦​ ៦៨៨០