ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍កាត់ជក់

ឧបករណ៍កាត់ដុសធ័រថ្មី ៣១ ស៊ីស៊ី ៤ គ្រាប់កាត់ស្មៅដ៏មានឥទ្ធិពលកាត់ត្រៃ TT-BC31A-4

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស